Què es pot visar des del Web? 

Es pot visar des de l'Oficina Virtual del WEB:

 

Treballs d’obra privada i obra oficial sense límit de PEM

Projectes, direccions d’obra i direccions d’execució de l’obra, i legalitzacions corresponents.

 

Treballs de seguretat en obra privada i obra oficial sense límit de PEM

Coordinacions de seguretat i salut, i estudis de seguretat i salut.

 

Treballs realitzats per funcionaris

 

Altres treballs

Com ara estudis tècnics, urbanístics i econòmics; informes, dictàmens i certificats; col·laboracions i assessoraments; aixecaments plamètrics i replanteigs i certificats d’habitatge usat.

 

Tràmits sobre expedients

Els documents que es visen un cop s’han iniciat els treballs, com ara actes d’aprovació, llibres d’obra, certificats de compliment de programa de control de qualitat, alguns certificats finals d’obra, etc.

 

Modificacions de documents tècnics

Projectes, estudis, informes...

 

Documents intermedis

De treballs visats tramitats presencialment a partir del 17 de novembre de 2008.

 

Certificats de final d’obra d’arquitectes tècnics

 

Què NO es pot visar des del web?

  • No podreu afegir treballs a un visat existent.
  • Fer-ne treballs parcials (rescats de renúncies).
  • Renúncies.
  • Modificacions d’expedients visats que facin variar les característiques del treball, tant si s’ha fet en línia com presencialment (m2, nombre d’habitatges, PEM, etc).
  • Documents intermedis d’expedients visats tramitats presencialment abans de la implantació del visat al web (17/11/2008).
  • Certificats de final d’obra compartits amb altres titulats.
  • Treballs compartits amb altres arquitectes tècnics que no estiguin acreditats per visar a distància.