Novetats normativa 

La consulta ha retornat el següent número de resultats: 5

Us presentem les disposicions ordenades de més recent a més antiga.

 • Disposició: Decret Llei 17 -  23/12/2019
  Departament: Departament de la Presidència
  Titol: Mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge
  Publicació: DOGC núm. 8032 - 30/12/2019
  Fitxa principal: 200801-001 P; Dret a l'habitatge201503-008 P; Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària201612-006 C; Mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.199608-001 P; Registre i dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge.201008-006 P; S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme201202-007 P; Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost201707-003 P; Arquitectura
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: REHABILITACIO, MANTENIMENT-D-INSTAL.LACIONS, HABITATGES, HABITABILITAT, MANTENIMENT-DE-L-EDIFICI, URBANISME
  Veure Text Complet
 • Disposició: Real Decreto 732 -  20/12/2019
  Departament: Ministerio de Fomento
  Titol: Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
  Publicació: BOE núm. 311 - 27/12/2019
  Comentari: Es fa una nova revisió de el Document Bàsic DB-HE de «Estalvi d'Energia». En aquesta revisió s'introdueixen modificacions en l'estructura de les exigències bàsiques per adaptar-les a la normativa europea, es revisen els valors mínims d'eficiència energètica que han de complir els edificis i s'actualitza la definició d'edifici de consum d'energia gairebé nul. D'altra banda, el 5 de desembre de 2013 es va aprovar la Directiva 2013/59 / EURATOM de el Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. En aquesta Directiva s'obliga als Estats membres a establir nivells nacionals de referència per a les concentracions de radó en recintes tancats i a adoptar mesures adequades per limitar la penetració de l'radó en els edificis. Com a conseqüència de l'anterior i per a la transposició parcial d'aquesta Directiva, mitjançant aquest Reial decret s'introdueix una nova exigència bàsica de salubritat HS 6, de protecció enfront de el gas radó. Així mateix, tenint en compte els efectes que sobre els tancaments exteriors de l'edifici podrien derivar-se de l'increment de les noves exigències reglamentàries d'eficiència energètica, es realitzen algunes modificacions en el Document bàsic DB SI de «Seguretat en cas d'incendi», per limitar adequadament el risc de propagació de l'incendi per l'exterior de l'edifici.
  Fitxa principal: 200710-007 P; Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
  Àmbit d'aplicació: ESTATAL
  Tema: CTE CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, MEDI AMBIENT
  Veure Text Complet
 • Disposició: Anunci -  20/12/2019
  Departament: Consorci de l?Habitatge de l?Àrea Metropolitana de Barcelona
  Titol: Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona (BDNS 488483)
  Publicació: DOGC núm.  - 27/12/2019
  Àmbit d'aplicació: CATALUNYA
  Tema: SUBVENCIONS, HABITATGES, AREES HOMOGENIES, HPO HABITATGES DE PROTECCIO OFICIAL, REHABILITACIO, FINANÇAMENT 2020
  Veure Text Complet
 • Disposició: Orden ECE 983 -  26/09/2019
  Departament: Ministerio de Economía y Empresa
  Titol: Se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento.
  Publicació: BOE núm. 238 - 03/10/2019
  Ref. posterior: 03/11/2019
  Entrada en vigor: 03/11/2019
  Àmbit d'aplicació: ESTATAL
  Tema: INSTAL.LACIONS-AUDIOVISUALS, ANTENES, INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
  Veure Text Complet
 • Disposició: Orden PCI 962 -  20/09/2019
  Departament: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad
  Titol: Se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
  Publicació: BOE núm. 229 - 24/09/2019
  Fitxa principal: 201303-006 C; Sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
  Àmbit d'aplicació: ESTATAL
  Tema: RESIDUS, MEDI AMBIENT
  Veure Text Complet