Actualitat de l'Àrea tècnica 

Normativa i CTE

03/09/19
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.
18/07/19
Publicada guia tècnica sobre el criteri que cal tenir en compte al dotar de serveis sanitaris en els establiments de restauració
13/12/18
L'any 2019, l'ICAEN utilitzarà la vostra carpeta de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat per comunicar esmenes en el certificats energètics
02/10/18
Publicada guia tècnica sobre la interpretació de l'article 79 de les ordenances metropolitanes de l'edificació i el nombre de serveis sanitaris en local comercial no alimentari
10/07/18
CYPETHERM HE Plus, SG SAVE i del complement CE3X per a edificis nous, són els nous programes disponibles per portar a terme la certificació energètica
06/07/18
S'ha publicat al BOP de Barcelona la modificació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres de Barcelona
02/07/18
Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, conformen, juntament amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.

Publicacions, Guies, etc

10/12/19
El CAATEEB posa a l'abast de tots els col·legiats dues noves aplicacions web per tal de facilitar l'exercici professional.
29/11/19
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral publica l'informe "la sinistralitat a Catalunya 2018" on fa un anàlisi anual per orientar i definir actuacions per reduir la sinistralitat laboral
15/10/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de fusta"
14/10/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Instal·lacions en edificis. Subministrament d'aigua"
22/07/19
El CAATEEB ha fet un conveni amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona per utilitzar el programa.
16/07/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements de formigó"
02/07/19
L'àrea tècnica del CAATEEB ha elaborat un recull d'aplicacions informàtiques relacionades amb la construcció
14/05/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el tercer Apunt Tècnic. Aquesta vegada informem sobre les instal·lacions en edificis, habitatges i el seu subministrament en baixa tensió
18/03/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el segon apunt tècnic titulat "Estructures. Resistència al foc. Elements d'acer"
05/02/19
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat l’energia solar fotovoltaica amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
04/02/19
L'àrea tècnica del CAATEEB publica el primer apunt tècnic titulat "Instal·lacions en interior d'edifici, habitatge o local. Distàncies, proximitats i paral·lelismes"
22/01/19
Publicada la segona fitxa de seguretat i salut amb informació pels coordinadors de seguretat sobre la documentació que ha d'estar a l'obra
27/11/18
Publicada nova edició actualitzada i ampliada del document a l'abast 26.2 sobre el projecte de bastida tubular
18/09/18
Publicada fitxa de seguretat i salut amb un breu resum de la Guia pràctica de seguretat i salut en treballs de rehabilitació i manteniment (guia SEREM)
17/09/18
Noves millores a la web del Llibre d’incidències en format web (Liweb)
12/09/18
Nou document a l'abast de seguretat, titulat "treballs verticals a la construcció (tècniques d’accés i posicionament en altura)"
07/09/18
Nova edició, actualitzada als últims canvis normatius, del document a l'abast de residus
16/07/18
El CAATEEB ha publicat un nou manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació
31/05/18
L'Àrea tècnica del CAATEEB edita una nova col·lecció de guies professionals adreçades a diferents perfils de la professió d'arquitecte tècnic
08/05/18
Nova publicació digital per a la realització del vostre plec de condicions tècnic
19/04/18
L'Àrea tècnica del CAATEEB ha publicat un nou manual dedicat l’energia solar tèrmica amb el que continua la nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
13/03/18
L'Àrea tècnica del CAATEEB ha publicat un manual de d'auditoria energética amb el que inicia una nova col·lecció de manuals d'energia dedicada a temes energètics
12/02/18
Actualitzades les fitxes justificatives de residus d'acord amb el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Subvencions

03/05/19
Ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris
21/03/19
Publicada al DOGC una convocatoria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a Barcelona 2019
22/01/19
Publicades al BOP ajudes per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona