25/04/2019 

Eleccions a la Junta de Govern del CAATEEB 

Convocatòria d'eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern del CAATEEB que tindran lloc el 28 de juny de 2019.
eleccions al CAATEEB 

 La Junta de Govern del CAATEEB, en sessió de 25 d’abril de 2019, de conformitat amb allò regulat en els Estatuts col·legials i atesa la data conjunta establerta pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, ha acordat convocar eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern, que tindran lloc el pròxim 28 de juny de 2019. 

Aquestes eleccions es regiran pel règim electoral regulat en els articles 67 a 84 dels Estatuts vigents del Col·legi, aprovats en l'Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades de 16 de setembre de 2008 i publicats al DOGC núm. 5312 de 5 de febrer de 2009, i modificats parcialment per l'Assemblea General Extraordinària de 26 de febrer de 2015 i publicats al DOGC núm. 6833 de 18 de març de 2015; i, amb caràcter supletori, s’aplicarà la legislació electoral general. 

Junta Electoral

A partir de la convocatòria es constituirà la Junta Electoral, formada pels 5 col·legiats elegits per l'Assemblea General Ordinària celebrada amb anterioritat a la convocatòria electoral .  

La Junta Electoral és l’òrgan col·legial que regula i controla el desenvolupament del procés electoral del Col·legi, intervenint en tota la seva tramitació i fins a la presa de possessió de la nova Junta de Govern. Les seves funcions són el desenvolupament i/o interpretació, a partir d’allò previst en els Estatuts, de la normativa sobre l’exercici del vot, l’escrutini i la proclamació de càrrecs, i és l’òrgan cridat a resoldre respecte a totes i cadascuna de les fases del procés electoral.  

Cens electoral

El cens electoral és la llista de col·legiats i col·legiades amb dret a vot, tancada el dia anterior a la data de la convocatòria d’eleccions. Tenen la condició d’electors i s’inclouen en el cens electoral tots els col·legiats que es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials, no estiguin suspesos o inhabilitats en l’exercici dels seus drets col·legials per resolució col·legial o judicial ferma, i no estiguin complint una sanció disciplinària col·legial que impliqui la privació del dret de sufragi. 

Des del dia de la convocatòria i fins al final del procés electoral, el cens electoral estarà exposat al tauler d'anuncis de la Secretaria i de les Delegacions i al web del Col·legi. Els col·legiats que vulguin reclamar en relació amb inexactituds contingudes en el cens electoral poden fer-ho per mitjà d’un escrit presentat a la Secretaria del Col·legi, en el termini màxim de 10 dies naturals des de la data de la seva publicació (la data límit és el dilluns 6 de maig de 2019). Per facilitar la possible reclamació, els col·legiats tenen a la seva disposició un imprès, a la Secretaria del CAATEEB, a les Delegacions i al web col·legial. 

Candidatures

Les candidatures s’han de formular en llistes tancades, incloent un candidat o candidata per a cada un dels càrrecs que constitueixen la Junta de Govern (president, secretari, tresorer, comptador, 1 vocal-delegat per cada una de les 6 Delegacions que té el Col·legi, més 2 vocals), i 3 suplents. Es procurarà que la participació de dones i homes en les candidatures respecti, de forma aproximada, la proporció que existeixi en el cens electoral. 

Per ser membres d’una candidatura, els col·legiats i col·legiades han de complir els requisits següents:

  1. Tenir la condició d’electors, inclosos en el cens electoral.
  2. Tenir la condició de col·legiats residents.
  3. Tenir un mínim de 5 anys consecutius d’antiguitat com a col·legiat o col·legiada, en la data de convocatòria de les eleccions, per al càrrec de president, i de 2 anys, per a la resta de càrrecs de la Junta de Govern.
  4. No haver estat membre de la Junta de Govern en el mateix càrrec per al qual es presenti com a candidat, durant els 2 mandats electes immediatament precedents.
  5. No tenir la condició d’assalariats del Col·legi.
  6. Estar adscrits, en el cas dels delegats, a l’àmbit geogràfic de la Delegació corresponent.

 Les propostes de candidatures s'han d’adreçar a la Junta Electoral, amb l’acceptació escrita i signada de tots els seus components, i han de presentar-se per registre d’entrada a la Secretaria del Col·legi abans de les 17 hores del dia 30 de maig de 2019, acompanyades del suport d’un mínim de 300 col·legiats inclosos en el cens electoral. D’aquests 300 suports mínims, almenys hi ha d’haver un 5% del cens electoral de cada una de les Delegacions existents. 

El suport a les candidatures ha de formalitzar-se per escrit i ha de tenir la signatura manuscrita o digital del col·legiat o col·legiada que el presta. A més de les butlletes amb la signatura manuscrita original, s’acceptaran les butlletes de suport amb la signatura manuscrita del col·legiat que es puguin enviar escanejades a les candidatures a través de correu electrònic o de fax. Pel que fa a les butlletes signades digitalment, caldrà que s’utilitzi un certificat de signatura electrònica reconeguda (prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/), i que les butlletes es presentin en format electrònic, per poder comprovar la seva validesa. 

Un col·legiat no pot donar recolzament a més d'una candidatura; en el cas que es produís aquesta circumstància, s’invalidarien tots els suports formalitzats per aquest col·legiat. 

La Junta Electoral, un cop examinada la documentació presentada, proclamarà les candidatures i ho comunicarà als col·legiats, a través dels mitjans de comunicació habituals del Col·legi, dins del termini fixat en el calendari electoral També es comunicaran, pels mateixos mitjans i terminis, les causes que provoquin la no-proclamació d'aquelles candidatures que no compleixin els requisits exigits. 

Suport del Col·legi a les candidatures

El Col·legi facilitarà suport a les candidatures perquè puguin desenvolupar la seva campanya en les fases preelectoral i electoral, en condicions d’igualtat i d’acord amb els mitjans econòmics previstos. 

Es proposa que cada candidatura tingui la possibilitat de disposar de 2 trameses per correu ordinari, a càrrec del Col·legi, en fase prèvia (amb sobre pre-franquejat per retornar el suport a la candidatura), i, una vegada proclamades, per fer propaganda electoral. I que també disposin de 2 trameses per correu electrònic, remeses des del CAATEEB i per compte de les candidatures, en fase prèvia (atès que s’acceptaran les butlletes amb signatura escanejada i amb signatura electrònica) i en fase electoral. 

Cada candidatura tindrà dret a disposar, a partir de la seva proclamació, d’un enllaç al web del Col·legi, així com als butlletins electrònics 7@, i d’un espai als taulells d’anuncis de la seu del CAATEEB i de les Delegacions.  

També es posen a disposició de les candidatures els locals de la seu central del Col·legi i de les Delegacions, en horaris d’obertura i segons la seva disponibilitat, per fer-hi les reunions que es creguin convenients.

 

Jaume Casas i Santa-Olalla
Secretari
Barcelona, 25 d’abril de 2019