17/07/2019 

Assemblea General de col·legiats  

L'Assemblea General del CAATEEB aprova la liquidació pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2018, així com la memòria que recull l’activitat feta l’any passat.
 

El passat 25 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2018, així com la memòria que recull l’activitat feta l’any passat. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del CAATEEB; Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta primera i comptadora i Jaume Casas, secretari. Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica de l’entitat va merèixer l’aprovació de l’Assemblea.

Jordi Gosalves va fer un repàs de la situació del nostre entorn econòmic, d’activitat i de l’organització col·legial, així com de les principals accions impulsades pel CAATEEB que l’han mantingut, un any més, com una entitat professional capdavantera davant el sector i la societat. Gosalves va fer referència a les prioritats de la Junta de Govern i la gestió feta en els quatre anys que ha estat al capdavant de la institució com a president del CAATEEB, atès que aquest any torna a haver eleccions a la Junta de Govern. El president va finalitzar la seva intervenció amb un agraïment al suport i la col·laboració dels companys de govern i de les comissions territorials, la direcció i el personal del Col·legi, així com als col·legiats i col·legiades que han dedicat una part del seu temps a treballar per la professió i el Col·legi.

L’explicació sobre l’activitat desenvolupada al llarg de l’ant 2018 va anar a càrrec de Jaume Casas, secretari de la Junta de Govern, que va recordar les principals activitats fetes, tant en l’àmbit de les relacions institucionals i l’activitat de representació com les relatives als diferents serveis al col·legiat i àrees del CAATEEB. L’any de l’Arquitectura tècnica 360, la transformació del model de gestió informàtica del CAATEEB, la IV cimera europea sobre BIM, la promoció del grau d’arquitectura tècnica entre els joves, la celebració del Dia Internacional de la Dona conjuntament amb la Intercol·legial, els serveis al col·legiat, l’assessorament tècnic i jurídic, la formació continuada i de postgrau, la promoció de l’emprenedoria, les jornades tècniques destinades als professionals i també al ciutadà, la promoció de la rehabilitació i el manteniment dels edificis, així com de la figura del tècnic de capçalera i la presència activa en els mitjans generals i del sector van ser algunes de les accions destacades pel secretari. Els col·legiats trobaran la relació completa de l’activitat desenvolupada pel CAATEEB en la Memòria d’activitats, la qual va ser aprovada per l’Assemblea General i que ben aviat estarà disponible en el web. 

Tancament econòmic

La vicepresidenta primera i comptadora de la Junta de Govern, Maria Àngels Sánchez, va presentar la liquidació dels comptes col·legials i el tancament econòmic de l’exercici 2018, que mostren un any més una situació dels balanços sanejada i robusta, amb un tancament econòmic positiu. Es van presentar els informes d’auditoria, així com de la Comissió Econòmica, designada per l’Assemblea General. També es van presentar els comptes d’explotació de les societats del CAATEEB Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances i Gescol Serveis i Tecnologies. La liquidació dels comptes del 2018 va ser aprovada per l’Assemblea i, a continuació, es va procedir a la renovació pertinent dels membres de la Comissió Econòmica per a l’exercici 2019.

Un dels punts específics de l’ordre del dia en un any d’eleccions, va ser l’elecció dels col·legiats que constituiran la Junta Electoral que vetllarà pel correcte desenvolupament del procés electoral a partir de la convocatòria d’eleccions per part de la Junta de Govern i fins a la presa de possessió del nou equip resultant de les eleccions. La sessió va finalitzar amb l’obertura del torn obert de paraules dels col·legiats i col·legiades.

ACORDS DE L’ASSEMBLEA

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 25 d’abril de 2019 van ser els següents:

  1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel CAATEEB durant l’exercici 2018. L’acord es va prendre per unanimitat.
  2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB, corresponent a l’exercici 2018 i de l’aplicació del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2018. L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció.
  3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB) i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre per unanimitat.
  4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB) i de l’aplicació del resultat. L’acord es va prendre per unanimitat.
  5. Elegir els col·legiats Esteve Aymà, Miquel Àngel Delgado i Jesús Rey que constituiran, junt amb Celestí Ventura, Lluís Taberner i Alfons Ollé, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2019, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  6. Elegir els col·legiats Joaquim Sierra, Esteve Aymà, Adrià Guevara, Rafael Cercós i Antoni Ollé, amb Miquel Àngel Delgado, Fernando Valero i Josep Mas Ferrer com a suplents, que constituiran la Junta Electoral per a les eleccions del CAATEEB 2019, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts col·legials.
  7. Designar els col·legiats Adrià Guevara, Manuel Segura i Joan Vilella, amb Antoni Ollé com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Acta de l'Assemblea General de 25 d'abril de 2019

Memòria d'acció col·legial 2018