Servei d'informació estadística 

Aquest servei te per objectiu facilitar informes sobre dades estadístiques d’edificació i construcció.
 

Per tal de sol·licitar aquest servei, s’ha de seguir el següent procediment.
 
Procediment
Adreçar el full de sol·licitud degudament complimentat per escrit o correu electrònic al Departament d’Atenció Col·legial del CAATEEB.

 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
C/ Bon Pastor, 5 , 2º
08021 Barcelona
Telèfon: 93 240 20 60 / Fax: 93 240 23 71
E-mail: visatsbcn@apabcn.cat
Horari: 9:00 h a 15:00 h
 
 Full de sol·licitud de dades estadístiques de Visats

S’ha de fer constar el motiu concret de la sol·licitud. No s’admetran sol·licituds que tinguin finalitats comercials.
 
Preu del Servei

1. Informes estàndard:
Nombre d’habitatges visats iniciats i/o certificats per municipis de Barcelona, amb antiguitat no superior a 5 anys i amb periodicitat anual.

  • Col·legiats: 42,13 € + IVA
  • No associat: 131,58 € + IVA


 Exemple informe estandard 
 
Preu per cada any mes: 15,81 € + IVA
Acompanyat de llistat (s'envia com arxiu .xls per correu electrònic): 52,63 € + IVA 

 

2. Informe estadístic mensual d'obres visades:

Informe mensual (s'envia com arxiu .xls per correu electrònic): 693,60 € + IVA

 

El CAATEEB no té com a funció legal oferir informació estadística a col·legiats i tercers. El CAATEEB es reserva la potestat de suprimir el servei o denegar una sol·licitud.