17/12/2019
Institucionals  

 Assemblea General de col·legiats 

CAATEEB - Barcelona 
La Junta de Govern del CAATEEB ha convocat per al proper 17 de desembre l'Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades del CAATEEB. 
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió d’11 de novembre de 2019, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dimarts, 17 de desembre de 2019
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5. Barcelona)

Ordre del dia definitiu

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 del CAATEEB.
  3. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  4. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  5. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, de 2 col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica de l’exercici 2019, per suplir 2 membres vacants que s’han produït.
  6. Presentació de la proposta de venda dels despatxos propietat del CAATEEB en la planta 3a de la Plana de l’Om, 6, de Manresa, que han quedat buits pel trasllat de la seu de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia al local de la planta baixa del mateix edifici.
  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  8. Torn obert de paraules.

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 5 de desembre de 2019, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

dimarts , 17 de desembre de 2019  
  A partir de les 18:00h.
  Sala d'actes del CAATEEB